СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

WEBWISE

Образованието и здравеопазването са области, които играят централна роля в изграждането на съвременното общество и икономика. Днес, в началото на второто десителетие на 21 век, те са обект на динамична трансформация. В този контекст е важно да се отчете влиянието на Болонския процес, който е в основата на важни реформи във висшето образование и цели създаването на възможности за учене през целия живот на професионалисти от различни области. Именно тези фактори поставят нови предизвикателства пред образованието в сферата на здравеопазването, като най-важните от тези предизвикателства са свързани от една страна с прилагането на иновативните практики и от друга – с непрестанно повишаващите се изисквания към професионалните умения на работещите в системата на здравеопазването.

Вземайки предвид тези промени и предизвикателства, екипът на проекта WEBWISE (No: 510453-LLP-1-2010-1-DE-ERASMUS-EMHE, European Pogramme: Lifelong learning Programme; Erasmus Modernisation of Higher Education) обединява експерти от 5 държави, работещи в областта на общественото здраве и иновативните образователни практики, свързани с електронното обучение. В сътрудничество те анализират нуждите на образователни програми, подготвящи специалисти по обществено здраве и здравни грижи в съответните държави. Въз основа на това проучване в рамките на проекта експериментално се прилагат иновативни педагогически подходи и се анализира ролята им за повишаването на достъпността, ефективността и качеството на програмите в които те са приложени.

Основна за изследването е концепцията „сценарии за обучение”, която обединява ключовите елементи на обучение в рамките на даден период от време в контекста на дадена програма, специалност или дисциплина. Ръководещата цел е да се анализират конкретни сценарии за обучение във висшето образование, подготвящо специалисти в областта на общественото здраве и здравните грижи, да се определят и апробират иновативни подходи към обучението, особено тези, които са базирани на Web 2.0 технологии. Този анализ ще даде възможност да се установи кои от иновативните подходи са ефективни и приложими в конкретни образователни контексти и до каква степен те подпомагат повишаването на качеството, гъвкавостта и достъпността на образованието в областта на общественото здраве и здравните грижи.

Ако вие преподавате или учите в областта на общественото здраве и здравните грижи и се интересувате от иновационни методи на обучение, базирани на Уеб 2.0 колаборативни технологии, вие се попаднали на точното място. За повече информация по този проект, моля посетете неговия уебсайт. Вие сте поканени да посетите и блога на проекта, на който специалисти и заинтересовани ще обменят мнения по тази проблематика.