СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЗА НАС

Име: Евгения Петрова Ковачева
Длъжност: Главен асистент, Катедра Информационни технологии, Факултет по математика и Информатика, СУ „Св. Кл. Охридски”
За връзка: epk@fmi.uni-sofia.bg

Име: Татяна Ангелова
Длъжност: Доцент, доктор
За връзка: angelova@slav.uni-sofia.bg

Име: Маринела Великова Михова
Длъжност: Хоноруван доцент към Педагогически факултет
За връзка: marinela.mihova@gmail.com

Име: Милена Кирова Иванова
Длъжност:Главен асистент – доктор
За връзка: kirova_m@abv.bg

Име: Ася Емилова Асенова
Длъжност: Главен асистент към Катедра Методика на обучението по биология към Биологически факултет, Софийски университет „Св. Климен Охридски”
За връзка: asya_asenova@yahoo.com