СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЗА НАС

Име: Николина Илиева Николова
Длъжност: Старши асистент към катедра Обучението по математика и информатика, ФМИ
За връзка: nnikolova@fmi.uni-sofia.bg

Име: Стоян Съйков Съев
Длъжност: Преподавател, Софийски университет „Св. Климен Охридски”
За връзка: ssuev@yahoo.com

Име: Гл.ас.д-р Илиана Петкова
Длъжност: Ръководител практики специалност “Педагогика” и “Неформално образование”
За връзка: i_petkova@abv.bg

Име: Нели Иванова Димитрова
Длъжност:Старши асистент, Преподавател по методика на обучението по физика
За връзка: neli_di@gbg.bg

Име: Георги Якимов Стойчев
Длъжност: Глaвен асистент-доктор
За връзка: yakimov_g@abv.bg