СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЗА НАС

Име: Веселина Димитрова Димитрова
Длъжност: Доцент, доктор по физика, кандидат физико-математически науки
За връзка: veselina@phys.uni-sofia.bg

Име: Красен Стефанов Стефанов
Длъжност: Доцент, Директор на Университетски Изчислителен Център, Софийски университет „Св. Климен Охридски”
За връзка: krassen@fmi.uni-sofia.bg

Име: Снежина Димитрова
Длъжност: Доцент-доктор, Преподавател в Катедрата по англицистика и американистика, ФКНФ
За връзка: snezhinad@hotmail.com

Име: Николай Цанев
Длъжност: Доцент-доктор, Ръководител на катедра „Начална училищна педагогика”, ФНПП
За връзка: ntsanev@abv.bg

Име: Анелия Кременска
Длъжност: Редактор на уеб-сайт (портал) на СУ, Хон. Асистент, Докторант
За връзка: akremenska@fmi.uni-sofia