СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЗА НАС

Име: Румяна Пейчева-Форсайт
Длъжност: Ръководител на Центъра по образователни технологии към Факултета по педагогика и Интегрален университетски център за електронно обучение
За връзка: R.Peytcheva@fp.uni-sofia.bg

Име: Адриана Любомирова Тафрова-Григорова
Длъжност: Доцент, Химически факултет, Софийски университет „Св. Климен Охридски”
За връзка: a_grigorova@yahoo.com

Име: Елиза Петрова Стефанова
Длъжност: Главен асистент, Катедра Информационни технологии, Факултет по математика и Информатика, СУ „Св. Кл. Охридски
За връзка: eliza@fmi.uni-sofia.bg

Име: Ренета Ванкова Божанкова
Длъжност: Доцент, доктор по филология,заместник декан по международната, проектната и информационната дейност, Факултет по славянски филологии
За връзка: bozhankova@slav.uni-sofia.bg, vankova@gbg.bg

Име: Кирил Георгиев Банков
Длъжност: Доцент, катедра ОМИ, ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски
За връзка: kbankov@fmi.uni-sofia.bg