СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ

Проектът „Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на Софийски университет в областта на електронното обучение” (№ BG051PO001-3.3.04/52) е финансиран по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”), по линия на Европейския Социален Фонд, 2007 – 2013 г.

В този проект понятието електронно обучение ще се разбира в най-широкия му смисъл, а именно „Обучение, подпомогнато от използването на електронни информационни и комуникационни технологии ”.

Изпълнител на проекта е Софийски университет „Св. Климент Охридски”, като размерът на безвъзмездната финансовата помощ от ОП „РЧР” е 591032.20 лв. Началото на проекта е 01.09.2009 г., а времетраенето му – 24 месеца.

Проектът цели интегриране, укрепване и по-нататъшно развитие на научно-изследователския потенциал и капацитет на Софийски университет в лицето на неговите преподаватели, млади учени, пост-докторанти, докторанти и специализанти в изследванията на ефективното използване на информационните и комуникационни технологии в образователен контекст и постигане на Европейско ниво на експертиза в тази област, чрез създаване на Докторантска програма (Докторантско училище) и програма за специализация в областта на електронното обучение. Развитието на научно-изследователския потенциал на СУ в областта на електронното обучение ще бъде доказано чрез публикации на бенефициентите на проекта в утвърдени издания и участие в международни форуми, проекти и програми.

Докторантската програма предоставя възможност за организиране и провеждане на обучение и повишаване на квалификацията на млади хора, работещи в сферата на науката с участието на български и чуждестранни експерти от областта на електронното обучение в разнообразен образователен контекст. Тя има амбициите да създаде стандарти за качество на подготовката на докторантите. В дългосрочен план, тя предлага каскаден принцип на създаване на кадри с подготовка за провеждане на изследователска дейност в областта на електронното обучение.

На младите учени, докторанти, пост-докторанти се предоставят възможности за научни публикации в специализирани национални и международно признати списания, като им се осигурява и постоянен достъп до рефериране на публикациите и предоставянето им на широката публика чрез електронното издание. Преките бенефициенти на проекта ще имат възможност за обучение и работа в други европейски страни, с което се гарантира развитие на потенциала им в международна среда. Чрез участието в национални и международни конференции се дава възможност за съизмерване на постигнатото от тях развитие спрямо световните постижения, като им се дава възможност за обмен на експертиза с признати капацитети в областта на изследванията на електронното обучение у нас и в чужбина.

Казаното по-горе е в пълен унисон с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно – да се създадат условия за повишаване на мотивацията на младите хора за решаване на научните задачи и развитие на научния потенциал в областта на научните изследвания и иновациите във висшите училища чрез създаване на възможности за допълнителна квалификация.

Уебсайт 
Докторантско училище