СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Проучване на потребностите от обучение в областта на електронното учене


Изследването се провежда с активното съдействие на Министерство на образованието, младежта и науката и на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието (ЦКОКО) към МОМН.
Изследването се стреми да дефинира наличните дефицити от знания, умения и компетенции у учители, директори, обучители и експерти в контекста на изследването на конкретните случаи, както и на разработена на тази база анкета за отделните групи професионалисти, създаващи образователен контекст с интегриране на технологиите.

Метод на изследването:

Aнкетно проучване посредством разработени въпросници за отделните групи професионалисти в училищното образование – учители, директори, административен персонал и образователни експерти.

Инструментариум:

Три въпросника – Въпросник за директора, Въпросник за учителя и Въпросник за училищния ИКТ-администратор (компютърен координатор), разработени на база на изследователския инструментариум от Второто Международно сравнително изследване за използване на ИКТ в училищното образование „SITES 2006”.
Анкетното проучване обхваща широка целева група, включваща учители от различните културнообразователни области и образователни степени и етапи, съответните директори и училищни ИКТ-координатори в 100 училища в България.

Данните, резултатите и анализите от изследването служат като:

> основа за разработване на квалификационни форми за училищни професионалисти –    учители, директори и администратори, изцяло съобразени с техните актуални    потребности при интегрирането и използването на ИКТ в тяхната преподавателска,    управленска и административна работа
> помощно средство на МОМН и неговите структурни звена, ангажирани с процесите на    развитие и интегриране на ИКТ в образованието, при формирането на подходящи    образователни политики и практически решения.