СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Проучване на образователния и научноизследователски потенциал в СУ


Проучването на образователния и научноизследователски потенциал на академичния състав на Софийския университет е изследване на наличните експертиза, опит, дейности, учебни програми, проекти и пр. в областта на електронното учене в разнообразен образователен контекст.

Методи на изследване и анализ на данните:

Качествени методи:

> анализ на документи – учебни планове и програми за бакалавърски,    магистърски и докторантски програми, както и за следдипломна квалификация,    документация на научно-изследователски проекти и пр.
> интервюта с онази част от състава на СУ, чиято преподавателска и    изследователска дейност е насочена и се реализира в изследваната област;

Количествени методи:

Онлайн анкета за изследване на компетенциите и идентифициране на потребностите за обучение на ръководствата на факултетите, преподавателския и техническия състав, насочени към идентифициране на експертиза, практики, опит;

Участници в изследването – 11 от общо 16 факултета на СУ и 1 департамент:

> Факултет по математика и информатика
> Факултет по педагогика
> Факултет по начална и предучилищна педагогика
> Факултет по класически и нови филологии
> Биологически факултет
> Химически факултет
> Факултет по славянски филологии
> Исторически факултет
> Физически факултет
> Стопански факултет
> Богословски факултет
> Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Презентации на отделни аспекти от изследването:

Kатегоризация и анализ на учебните програми по АВИТО в СУ “Св. Кл. Охридски” с приложение на модела на Мишва – Кохлер, Пенчо Михнев

Матрица на компетенциите на академичния състав (предварителен анализ), доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Предстои:

Създаване на окончателен вариант на матрица на капацитета на Софийски университет в областта на електронното учене – компетенциите на състава, образователните и научноизследователските дейности в областта на теорията и практиката на електронното учене