СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Проект „Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст (ИУЦЕО) с номер INZ01/0111 се финансира от Фонд „Научни изследвания” и e с продължителност от 2009 до 2011г.
Основна цел на проекта е създаването на научноизследователски и образователен капацитет в Софийски университет в областта на качеството на електронно учене.


Задачи с научноизследoвaтелски характер и дейности за тяхното реализиране:

1. Проучване на образователния и научноизследoвaтелски потенциал на академичния състав на Софийския университет и създаване на матрица на компетенциите и дейностите, свързани с всички аспекти на електронното учене.

Цел: Създаване на матрица на капацитета на Софийски университет в областта на електронното учене – компетенциите на състава, образователните и научноизследoвaтелските дейности в областта на теорията и практиката на електронното учене.

2. Изследване на състоянието на електронното учене в България и повишаване на разбирането за връзката между резултатите от ученето, технологиите и образователния контекст. Създаване на теоретична мета рамка за качествено електронно учене, приложима в разнообразие от учебни среди.

Цел: Извеждането на инвариантите на “ефективното учене с помощта на технологиите” ще подпомогне създаването на “мета рамка за качествено електронно учене, приложима в разнообразие от учебни среди”, дефиниране на основните изследователски проблеми в областта на електронното учене и разпространяване на резултатите от изследването.

3. Идентифициране, дефиниране и систематизиране на групи от образователни потребности на професионалистите в сферата на образованието, отговорни за създаването на образователни контексти с интегрирани ИКТ в тях – университетски преподаватели, учители, директори, експерти от РИО, обучители и пр.

Цел: Систематизиране на типичните образователни потребности на основните групи от професионалисти, включени в процеса на обучение и образование, при използване на ИКТ и осигуряване на електронното учене.


Задачи с образователен характер и дейности за тяхното реализиране:

Създаване и приложение на учебни програми базирани на резултатите от изследователската дейност и идентифицирани потребности на практиката за подготовка и подпомагане на:

   > магистри
   > докторанти
   > пост-докторанти
   > професионалисти в областта електронното обучение

1. Магистърска програма “ИКТ в образованието” за:

   > новозавършили бакалаври
   > практикуващи професионалисти във всички сфери на образованието

   Форма: редовно и задочно

    Цели

   > въвеждане в концептуалните, педагогически, технически,технологични и социо-      културни аспекти на процеса на интегриране на информационните и комуникационни       технологии в разнообразен образователен контекст
   > формиране на професионални знания, умения и компетенции
   > формиране на знания и умения за планиране и осъществяване на изследователска       дейност
   > развиване на умения за критично четене на научна литература
   > формиране и отстояване на автономна и рефлективна позиция по отношение на       използването на ИКТ в обучението и образованието
   > окуражаване на сътрудничеството с колеги със сходни интереси в цял свят
   > стимулиране на интереса към по-нататъшно личностно и професионално развитие

2. Създаване на Докторантско училище за педагогически изследвания в областта     на електронно базираните образователни дейности

    Цели

   > обединяване на докторанти и преподавателския състав със сходни изследователски       интереси и насърчаване интердисциплинарни подходи към изследване
   > осигуряване на висококачествена обучителна модулно структурирана програма за       докторанти и пост-докторанти в областта на методологията и методите на       педагогически       изследванията с фокус към спецификата на електронното учене;
   > осигуряване на обучение и консултации за научни ръководители, чиито докторанти       изследват един или повече аспекти в областта на електронното учене
   > създаване на възможност за докторантите, изследващи различни аспекти на един и       същ феномен да работят заедно и да обменят опит и мнения
   > създаване на изследователска култура и чувство на принадлежност към       изследователската общност чрез организация и участие в семинари, дискусии,       конференции, публикации и пр.
   > осигуряване на интердисциплинна подкрепа и консултации на докторанти с различен       научен и професионален опит, но с близък изследователски фокус.

ЗАПОВЕД за дейността на интегрален университетски център за електронно обучение - ИУЦЕО

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на интегрален университетски център за електронно обучение - ИУЦЕО