СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НОВИНИ

13.06.2016

Представяне на проекта TeSLA на 42-ра международна конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'16), гр. Созопол

В периода 08–13 юни 2016 г. в гр. Созопол за поредна година се проведе международна конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'16), организирана от Факултета по приложна математика и информатика, Технически университет, София в съорганизаторство с Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Този утвърдил се като значим научен форум в областта на приложната математика за 42-ра поредна година събра световно известни учени, експерти и млади талантливи изследователи, които заедно обсъждаха съвременните тенденции и обмениха опит и идеи за приложението на математиката в областта на техниката, физиката, икономиката, биологията, образованието и др. В конференцията взеха участие над 100 участници от страната и чужбина – Русия, Казахстан, Беларус, Литва, Германия, Чехия, Турция, Италия, САЩ.

Събитието бе открито от ректора на ТУ, София проф. д.т.н. инж. Георги Михов, който приветства участниците и изрази увереността, че темата на международния форум е актуална и съществена за съвременното глобално общество. Участниците и гостите на конференцията бяха поздравени и от проф. д.м.н. Недю Попиванов от ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“, който изрази задоволството си от ефективната колаборация между изследователите в областта на приложната математика и уверението, че този научен форум ще продължи и през следващите години, като привлича все повече млади учени.

В рамките на конференцията бе представен проектът – Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning, TeSLA) по програма на „Хоризонт 2020“ – ICT-2015-20 (Technologies for better human learning and teaching, Innovation Action), в който Софийският университет е партньор и координатор на един от най-големите работни пакети. Това е един от най-мащабните европейски проекти в областта на електронното дистанционно обучение на настоящия етап и е с бюджет 6 милиона евро. Най-престижните университети за дистанционно обучение в Европа са сред седемнайсетте партньори в проекта: The Open University London и Open Universiteit Nederland, както и Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование (European Association for Quality Assurance in Higher education). Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, директор на Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет, запозна участниците в конференцията с целта и основните задачи на проекта TeSLA: подобряване на процеса на eлектронно оценяване чрез въвеждане на инструменти и ресурси в учебните дейности, които дават възможност за събиране на данни за обучаемите с цел осигуряване на тяхната идентификация и авторство.

Тя представи консорциума на проекта, включващ институции в областта на висшето образование и по-конкретно в дистанционното образование, технологични компании, специализирани в сигурността, криптографирането и техниките за онлайн разпознаване, както и агенции за акредитиране на качеството на национално и европейско равнище.

Университети
 Universitat Oberta de Catalunya - Испания  University of Namur ASBL - Белгия  Open Universiteit of the Netherlands- Холандия  Sofia University - България  Open University - Великобритания  Imperial College London - Великобритания  Technical University of Sofia - България  Anadolu University (AU) – Турция  University of Jyvaskyla (JYU) - Финландия  Institut Mines-Telecom (IMT) - Франция

Агенции по качеството
 European Association for Quality Assurance in Higher Education AISBL (ENQA) - Белгия  Catalan University Quality Assurance Agency (AQU Catalunya) - Испания  European Quality Assurance Network for Informatics Education EV (EQANIE) – Германия  Изследователски центрове  National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics (INAOE) - Мексико  IDIAP Research Institute Foundation (IDIAP) - Швейцария

Технологични фирми
 LPLUS GmbH - Германия  Protos Sistemas de Información S.L. (protOS) - Испания  WFSW SA (Watchful) - Португалия

Проф. Р. Пейчева-Форсайт постави акцент върху участието на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който е координатор на работен пакет, свързан с пилотното тестване на софтуерни решения за идентифициране на самоличността и предотвратяване на плагиатството при онлайн оценяване. Тя запозна участниците с предстоящото пилотно тестване на системата TeSLA, което ще се извърши на три етапа. На 1-ви етап то ще се проведе с малък брой участници – около 800 студенти от седемте партниращи университета, но на всеки следващ етап от тестването ще бъдат включвани нови студенти. Очаква се в третата, последна фаза, техният брой да достигне 20 хиляди от цяла Европа, с което ще се гарантира всеобхватност на резултата. Специално внимание в проекта е отделено на студентите с различни видове увреждания или нарушения. TeSLA ще подпомогне намаляването на сегашните ограничения на времето и физическото пространство в преподаването, ученето и оценяването, което открива нови възможности за учащите с физически, сензорни или ментални увреждания, както и спазване на социалните и културни различия. Несъмнено представянето на проекта TeSLA провокира интереса на участниците с новите възможностите, които предлага пред образователните институции чрез осигуряване на адекватни технологични решения за удостоверяване на самоличността на дистанционните студенти с цел предотвратяване на фалшива самоличност и/или плагиатство. Това ще създаде предпоставки за повишаване на доверието към онлайн оценяването и към дистанционното обучение като цяло и безспорно ще даде мощен тласък за по-нататъшното развитие на дистанционното обучение в европейските и българските университети.