СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НОВИНИ

21-22.01.2010

Обучителен семинар в рамките на Докторантска програма към ИУЦЕО в областта на електронното обучение

От 19-ти до 21-ви януари 2010г. бе проведен обучителен семинар организиран от Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст (ИУЦЕО) към СУ в рамките на Докторантска програма в областта на електронното обучение по проект финансиран от Фонд „Научни изследвания”. Семинарът събра докторанти, млади учени и членове на екипа на Центъра от седем факултета на СУ в Националния учебен център на БЧК в с. Долни Лозен. Там те се запознаха с дейностите, целите и задачите на проектите на ИУЦЕО, както и възможностите да се включат в тях.
Програмата през втория ден на семинара включваше лекция на проф. Андрю Браун, Декан на Докторантската школа към Лондонския институт по образование. Участието му се осъществи по линия на сътрудничеството на Центъра с престижния лондонски изследователски център. Темата на лекцията му: „Връзката между теория и емпирия в социално-педагогическите изследвания” предизвика задълбочена дискусия, в която докторантите споделяха със своите колеги трудностите, които срещат в разработването на дисертационния си труд. Проф. Браун консултира част от присъстващите, като даде своето експертно мнение и насоки за бъдещата им. Втората лекция обхвана важната за докторантите тема за цялостния процес от формулиране на изследователски въпрос до представянето на дисертационния труд и постигането на кохезия и принос към науката.
В последния ден от семинара лекция изнесе известния български учен в областта на количествените методи – проф. Енчо Герганов. Темата бе „Количествени методи за събиране и анализ на данни– въведение и общ преглед” посредством, която проф. Герганов нагледно представи примери и добри методологически практики.