СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ОБУЧЕНИЕ

Модулното обучение “ИКТ в образованието” в цялост цели формирането у обучаемите на:

> общотеоретични и методологически знания, свързани с появата, утвърждаването и    бъдещото развитие на феномена “електронно учене”
> специализирани знания и компетенции, произтичащи от спецификата на конкретния    образователен контекст на професионална реализация на обучаемите
> изследователски знания и компетенции, даващи възможност на обучаемите да    усъвършенстват своята професионална дейност като я базират на резултати от    собствените си изследвания.

Отделни модули по „ИКТ в образованието”:

> Глобални и локални политики и практики в областта на електронното обучение
> Теория и методология на електронното обучение
> Педагогически изследвания, базирани на училищната практика
> Педагогически дизайн на електронното обучение
> Методически аспекти на електронното обучение в разнообразен образователен    контекст
> Оценяване, подпомогнато от електронните технологии
> Технологични аспекти на електронно обучение-системи и стандарти
> Английски език (за начинаещи/напреднали)
> Специализиран английски
> Когнитивна психология
> Теории за ученето и електронно обучение
> Възрастова психология
> Разработване на образователни интернет приложения
> Учене в контекста на електронни игри
> Стратегическо планиране и управление на електронното обучение
> Киберкултура и образование
> Технологиите в обучението на деца със специални образователни потребности
> Правни и етични аспекти на електронно-базираното обучение
> Академично писане
> Създаване на образователна мултимедия
> Цифрови библиотеки и тяхното място в образователния процес
> Оценяване и подбор на образователен софтуер
> Управлението на образователните институции, подпомогнато от електронните    технологии
> Качество на електронното обучение
> Технологията в помощ на професионалното ориентиране и консултиране
> ИКТ и ученето през целия живот
> Педагогическа компютърно опосредствана комуникация
> Технологиите в помощ на управлението на образователни проекти
> Педагогически функции на интерактивна бяла дъска
> ИКТ в помощ на обучението по роден език
> ИКТ в помощ обучението по чужди езици
> ИКТ в помощ на обучението по химия
> ИКТ в помощ на обучението по биология
> ИКТ в помощ на обучението по физика
> ИКТ в помощ на обучението по математика
> ИКТ в помощ на обучението в началното училище