СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ОБУЧЕНИЕ

Магистърските програми за специалисти и неспециалисти с учителска правоспособност вече се предлагат и дистанционно.
За обща информация, свързана с изисквания, попълване на документи и срокове за записване, моля виж тук. Записването за програмата става в стая 212 в Ректората.


Магистърска програма: Информационни и комуникационни технологии в образованието
3 семестъра (за специалисти: завършили педагогически специалности)
Редовна и дистанционна форма на обучение

Учебен план за магистърска програма „Информационни и комуникационни технологии в образованието” редовно обучение

Какво предлага обучението в магистърската програма?

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието” е муждуфакултетска, интер-дисциплинарна по своя характер програма. Обучението в нея се осигурява от преподаватели-специалисти в различни научни области като педагогика, информатика, психология, методика на обучението по.... . Програмата е създадена в резултат от мащабно национално изследване на потребностите от обучение в тази област на учители, директори, педагози и е съгласувана с колеги от Лондонския институт по образование.
Обучението в Магистърската програма балансира теоретични и приложни аспекти на интегрирането на технологиите в разнообразен образователен контекст. В рамките на учебните дисциплини се разработват доклади, презентации, изследователски проекти, електронно съдържание и пр., което води до формирането на конкретни професионални умения. Предвидено е изучаването на професионален английски език, характерен за областта на електронното обучение.

За кого е предназначена?

За завършили бакалавърска степен специалисти от всички педагогически специалности: > които работят или ще работят като учители във всички видове училища и степени на    началното, средното, висшето и продължаващото образование, педагогически    съветници, ресурсни учители;
> ръководни кадри в сферата на средното образование;
> професионалисти от научни институти, организации и фирми, предлагащи    консултантски услуги в сферата на обучението и новите технологии, както и такива от    ИТ бизнеса.

Какви са възможностите за реализация след завършване?

> преподаватели/обучители по ИКТ в образованието;
> експерт-оценители на курсове, програми и проекти за обучение с използване на ИКТ в    разнообразен контекст;
> консултанти при разработването на програми за обучение с използване на ИКТ, както и    автори на проекти и ръководители на екипи, работещи в сферата на ИКТ в средното и    висше образование, научни институти, центрове за професионално обучение, центрове    и звена за вътрешно-фирмено обучение, браншови образователни центрове,    неправителствени организации и др.

Условия за прием

> Приемът се извършва по документи и събеседване.
> Срокът на обучение в магистърската програма е 3 семестъра, редовна форма.
> Брой ECTS- кредити: 90

Магистърска програма: Информационни и комуникационни технологии в образованието
3 семестъра (за неспециалисти с учителска правоспособност)
Задочна и дистанционна форма на обучение

Учебен план за магистърска програма „Информационни и комуникационни технологии в образованието” задочно обучение

Какво предлага обучението в магистърската програма?

„Информационни и комуникационни технологии в образованието” е муждуфакултетска, интердисциплинарна и по своя характер програма. Тя формира интегрален тип компетентност у обучаемите, като представя разнообразие от научни области: педагогика, информатика и информационни технологии, методика на педагогическите изследвания, психология, методика на обучението по.... . Програмата е създадена в резултат от мащабно национално изследване на потребностите от обучение в тази област на учители, директори, педагози и е съгласувана с колеги от Лондонския институт по образование.
Обучението в Магистърската програма балансира теоретични и приложни аспекти на интегрирането на технологиите в разнообразен образователен контекст. В рамките на учебните дисциплини се разработват доклади, презентации, изследователски проекти, електронно съдържание и пр., което води до формирането на конкретни професионални умения. Предвидено е изучаването на професионален английски език, характерен за областта на електронното обучение.

За кого е предназначена?

Магистърската програма „Информационни и комуникационни технологии в образованието” е предназначена за завършили бакалавърска и магистърска степен студенти и професионалисти с учителска правоспособност:
> които работят или ще работят като учители във всички видове училища и степени на    началното, средното, висшето и продължаващото образование, педагогически    съветници, ресурсни учители;
> ръководни кадри в сферата на средното образование - директори и помощник-   директори, образователни експерти в различни държавни, неправителствени и частни    организации;
> професионалисти от научни институти, организации и фирми, предлагащи    консултантски услуги в сферата на обучението и новите технологии, както и такива от    ИТ бизнеса.

Какви са възможностите за реализация след завършване?

> преподаватели/обучители по ИКТ в образованието;
> експерт-оценители на курсове, програми и проекти за обучение с използване на ИКТ в    разнообразен контекст;
> консултанти при разработването на програми за обучение с използване на ИКТ, както и    автори на проекти и ръководители на екипи, работещи в сферата на ИКТ в средното и    висше образование, научни институти, центрове за професионално обучение, центрове    и звена за вътрешно-фирмено обучение, браншови образователни центрове,    неправителствени организации и др.

Условия за прием

> Приемът се извършва по документи и събеседване.
> Срокът на обучение в магистърската програма е 3 семестъра, задочна форма.
> Брой ECTS- кредити: 90