СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Проектът: Трансфер на добри практики за подпомагане на електронните преподаватели - Програма Леонардо да Винчи LLP-LdV/ToI/2008/RO/012 PROJECT NUMBER - 2008-1-RO1-LEO05-00709) 2008-2010

Основната цел на проекта е да подпомогне обучители – университетски преподаватели от Национален Институт за Политически Изследвания в Букурещ, Румъния и СУ „Св. Климент Охридски”, България чрез адаптиране и трансфер на модела PREEL като иновативна практика, да развият умения и компетенции за трансформиране на традиционни курсове за обучение в електронно-базирани. От тях се очаква на база на придобитите знания, умения и компетенции да обучат своите студенти от професионалния сектор как да създават дизайн на електронен курс. В съвременния глобализиращ се свят все по-остра става необходимостта на образователните институции в Европа от интегриране на електронното учене/обучение в контекста на сектора на професионалното образование.
Проектът предлага трансфер на резултатите от проекта PREEL, разработен в Института по образованието, Лондонски университет в различен културен и социален контекст – в Румъния и България. Трансферът ще допринесе за намаляване на различията в образователните практики между добре развити по отношение на електронното обучение държави като Великобритания и тези, които се намират в начален стадий, каквито са в Румъния и България. Стратегията на проекта е насочена към адаптиране на практически модели, предлагащи специфични подходи за редизайн на курсове. Те имат голям потенциал за създаване на ефективен дизайн на обучение, когато се използват от преподаватели с опит в областта на електронното обучение.

Специфичните цели могат да се дефинират както следва:

1. Задълбочен анализ на потребностите в Румъния и България, фокусиран върху електронните преподаватели във висшето образование и обучители/инструктори. Анализът ще покаже кои необходими за електронното обучение умения, компетенции и подходи не са застъпени в тяхното обучение и биха подобрили практиката им и повишили качеството на електронните програми;
2. Съпоставка на съществуващите програми за обучение на обучители в Румъния и България за да се идентифицират силните и слабите им страни и да се установи какви потенциални подобрения са възможни;
3. Адаптиране на модела за обучение на обучители PREEL за специфичните изисквания и потребности идентифицирани за двата контекста на Румъния и България;
4. Транфер на адаптиран модел PREEL и пилотно обучение на обучители в Румъния и България под формата на изследване на отделен случай;
5. Допълнително усъвършенстване на модела за конкретните контекстове с помощта на оценяване на пилотното обучение, рефлексия и синхронизиране така, че да предлага по-добри решения; разпространение на усъвършенствания за конкретните контекстове модел с цел да стане част от съществуващото обучение на обучители и обучителни практики, с което бъде признат официално от съответните образователни институции в Румъния и България.
6. По-нататъшно разпространение на модела PREEL в Румъния и България за обучение на различни от първоначално обучените обучители и оценка на резултатите.

Партньори

SNSPA Букурещ, Румъния
Софийски университет, България
Институт по образованито, Лондон