СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

През първата година на проекта, в резултат от обучението по модела PREEL, беше направен дизайн и редизайн на следните курсове:

1. ИКТ в образованието. Целева група: учители, преподаватели и обучители. Задължителен курс, с хорариум 45 лекции + 45 упражнения.
Този курс има за цел въвеждането на обучаемите в теорията и практиката на проектирането на обучение с интегрирани технологии в него или изцяло провеждано в електронна среда. В процеса на овладяване на съдържанието на курса обучаемите правят прехода от методологията и теорията, стоящи в основата на електронното учене, през теоретико-приложните аспекти на неговия дизайн, до овладяване на практически умения за проектиране на такова обучение.
В резултат на обучението си в този курс, обучаемите придобиват следните знания:
   > Методологическите и теоретически подходи, свързани с обосноваването на       педагогическия дизайн на електронното обучение;
   > Теориите на електронното учене, лежащи в основата на дизайна на електронното       учене;
   > Съществуващи подходи на електронно обучение и техния педагогически произход;
   > Принципите, етапите и компонентите на педагогическия дизайн на обучение с       интегрирани ИКТ и на онлайн обучение;
   > Технологията на педагогическия дизайн: целеполагане; проектиране на учебни среди;       оценяване;
И умения за:
   > Планиране и проектиране на учебни дейности с интегрирани ИКТ;
   > Планиране и проектиране на учебни дейности, осъществявани в електронна среда;
   > Проектиране на учебни материали за ресурсно осигуряване на електронното учене;
   > Управление на онлайн учебни дейности;
   > Оценяване на педагогическия дизайн на учене, подпомогнато от технологиите;

2. АВИТО. Целева група: учители по български език. Задължителен курс за получаване на учителска правоспособност с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения. Цели:
Курсът е изборен, част от Магистърска програма Български език и литература в средните училища. Повечето от студентите са практикуващи учители, чесот са изключително ангажирани и пропускат занятия. Обикновено има 7-10 студента при всяко провеждане на курса.
Курсът носи 3 кредита, което означава хорариум от 30 часа присъствени занятия и приблизително 30 часа самостоятелна работа. Така студентите участват в 2 часа лекции или упражнения седмично, и работят самостоятелно други 2 часа на седмица.
Цели на курса:
Студентите ще усвоят:
   > Как най-ефективно да използват информационните и комуникационни средства за       работа с текст в обучението по Български език и литература в средните училища;
   > Главните предимства и използването на всяко от електронните средства.
От обучаемите се очаква да използват потенциала на информационните и комуникационни технологии за визуализирани при създаването на дейности за ученици.

3. ИКТ в обучението по биология. Целева група: учители, преподаващи биология в общообразователното и професионално образование.
Курсът по „ИКТ в помощ на обучението по биология” обединява два основни аспекта на интеграцията на ИКТ в предметната област биология - теоретичен и приложен. Теоретичният аспект е изведен в контекста на ЕКР за учене през целия живот, квалификационната характеристика за професията учител (като модел на работното място) и моделът на подготовката - групи знания, умения и компетентности. Център в теоретико-приложен аспект е визуализацията на биологичните обекти. Изведена е система от критерии за визуализация на биологично знание и модел за интегриране на визуализацията на биологични обекти в контекста на релацията: теория за учене – учебна задача. В чисто приложен аспект обучението е ориентирано към конструиране и обосновка на педагогическа технология за приложение на критериалната система за визуализация на биологични обекти и интегриране на ИКТ в обучението по биология.
Цели на обучението
Съдържанието и дейностите в рамките на курса са насочени към реализиране на следните цели:
Развитие на компетентностите за анализ на педагогически ситуации и обосноваване на педагогически решения по отношение на визуализацията на биологични обекти и       интегрирането на ИКТ в обучението по биология. Тези компетентности включват в       състава си умения за:
   > Анализ на визуална биологична информация от гледна точка на критериална система,       обоснована в предметното поле на Методика на обучението по биология;
   > Аргументиране и приложение на корекционни механизми по отношение на визуална       биологична информация при дадена наготово или самостоятелно обоснована система       от критерии;
   > Конструиране и аргументиране на педагогическа технология за интегриране на ИКТ в       процеса на обучение по биология при избран педагогически контекст (тема, форма на       организация и т.н ).
Реализирането на дадените цели се осъществява в контекста на учебно-познавателни дейности с различна степен на свобода при конструиране на резултата (продукта) от дейността. Предвидените дейности преминават през етапите: индивидуален, включващ анализ и /или конструиране на педагогически ситуации по дадена или самостоятелно обоснована система от критерии и групова дискусия върху качествата на продукта по предварително приета от групата система от критерии.

4. Управлението на образователните институции, подпомогнато от електронните технологии
Хорариум – 15 часа лекции и 15 часа упражнения
Целева група: управленски кадри в областта на образованието, учители.
Тази дисциплина има за цел въвеждането на обучаемите в теорията и практиката на управлението на образователни институции с помощта на информационните и комуникационните технологии. В процеса на овладяване на съдържанието на курса обучаемите правят прехода от методологията и теорията на управлението на образователна институция до обладаването на умения за изграждане на институционална информационна система.
В резултат на обучението си в този курс студентите ще придобият знания за:
   > Методологическите и теоритечиските подходи, свързани с информационните системи       в организациите;
   > Технологиите за управление на рисковете при информационните системи;
   > Информационните и комуникационните технологии като ресурс за оптимизиране на       управлението на образованието;
   > Стратегиите за оценяване ефективността на УИС;
   > Информационната система за образование в България – АдминСофт;
И умения за:
   > Комуникация в системата на образованието;
   > Проектиране на училищна информационна система;
   > Работа с продуктите на АдминСофт;
   > Вземане на управленски решения с помощта на ИКТ;

5. Академичен английски език.
Целева група: учители по английски език, учители. Задължителна/ изборна дисциплина, с хорариум 30 лекции + 30 упражнения.
В резултат на обучението си в този курс, обучаемите придобиват следните знания за спецификата на създаване на академичен текст на английски език, видовете академичен текст, академичен стил и цитиране, ползване и създаване на терминологични речници; компетенции: повишаване на ефективността на използване на английския език за академични и професионални цели.
Обучаемите ще могат да разбират широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавят имплицитни идеи; ще могат да се изразяват спонтанно и свободно; ще могат да използват ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот; ще могат да се изказват ясно и добре структурирано по професионални теми и ще владеят добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта (ниво В2 – С1 по Общата европейска езикова рамка, виж Приложение 1); умения да се общува на чуждия език чрез устна и писмена реч: дискусии и презентации (диалог и монолог), професионални мрежи; да се търси, подбира и обобщава информация на английски език като се ползват автентични текстове, с източник от Интернет; писане на резюмета, есета и коментари академични текстове на английски език; работа в екип и самообучение, използване на електронни речници и библиотеки.

Списък на обучените специалисти:
   > доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
   > гл. ас. Стоян Съев
   > хоноруван асистент Благовесна Йовкова
   > доц. д-р Татяна Ангелова
   > доц. д-р Ренета Божанкова
   > ас. Анелия Кременска
   > доц. д-р Наталия Цанова
   > д-р Ася Асенова

През втората година на обучение, подобрена адаптирана версия на модела PREEL беше приложена за обучението на учители и обучители от различни области, включително от областта на професионалното образование.

Учители и обучители от общообразователния сектор:
   > Анелия Христова Иванчева - 54. СОУ „Св. Иван Рилски”, гр. София - начален учител и       учител по Информационни технологии в начален етап
   > ЦВЕТКА СТЕФАНОВА КОЛЕВА - 107 ОУ „Хан Крум” София, Начален учител
   > Данко Радославов Калапиш - 22 СОУ „ Г. Ст. Раковски”, Ресурсен учител
   > Цветина Ангелова Караиванова, 96 СОУ „Лев Николаевич Толстой”, гр. София,       възпитател
   > Камелия Стайкова Йотовска, Биологически факултет, СУ - Главен асистент
   > Бисерка Христова Нитова, 144 СОУ “НАРОДНИ БУДИТЕЛИ”, Начален учител
   > Радостина Димитрова Тонева, 35 СОУ „Добри Войников”, София, Начален учител
   > Величка Станчова Николова, 144 СОУ “НАРОДНИ БУДИТЕЛИ”, Директор
   > Антоанета Найчова Миланова, СОУ „Лет. Христо Топракчиев”, гр. Божурище,       Начален учител

Учители и обучители от професионалното образование:
   > Антония Стефанова Гаврилова, Професионална гимназия по транспорт „Макгахан”,       София, директор, преподавател по Охладителни системи
   > Звезда Пеева – Професионална гимназия по транспорт „Макгахан”, преподавател по       Устройство на автомобила
   > Добрин Добрев - Професионална гимназия по транспорт „Макгахан”преподавател по       Двигатели с вътрешно горене
   > Фани Стефанова – Департамент за информация и усъвършенстване на учители,       преподавател по Лека промишленост
   > Вера Георгиева – Професионална гимназия по хлебни и сладкарски технологии,       преподавател по химия