СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ОБУЧЕНИЕ

Центърът за електронно обучение предлага програми за обучение в областта на „Информационни и комуникационни технологии в образованието” разработени въз основа на резултатите от изследователската дейност на Центъра и идентифицираните потребности на практиката.
Всяка програма е предназначена за определена образователна степен и определена група от професионалисти, включени в процеса на обучение и образование, при използване на ИКТ и осигуряване на електронното учене: завършилите бакалавърска и магистърска степен студенти и професионалисти с учителска правоспособност; завършилите бакалавърска степен специалисти от всички педагогически специалности и изследователи в областта на електронното учене в образователен контекст”