СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ОБУЧЕНИЕ

Цели на Докторантското училище:

> Обединяване на докторанти и преподавателски състав със сходни изследователски    интереси и създаване на възможности за междудисциплинарни и интердисциплинарни    подходи към изследване и изучаване на действителността;
> Създаване на висококачествена обучителна модулно структурирана програма за    докторанти и пост-докторанти в областта на методологията и методите на    педагогическиизследванията с фокус към спецификата на електронното учене;
> Предоставяне на обучение и консултации за научни ръководители, чиито докторанти    изследват един или повече аспекти в областта на електронното учене;
> Създаване на възможност за докторантите, изследващи различни аспекти на един и    същ феномен да работят заедно и да обменят опит и мнения помежду си и с по-   опитните изследователи;
> Създаване на изследователска култура и чувство на принадлежност към    изследователската общност чрез организация и участие в семинари, дискусии,    конференции, публикации и пр.
> Осигуряване на интердисциплинна подкрепа и консултации на докторанти с различен    научен и професионален опит, но с близък изследователски фокус

Повече: 
Докторантско училище