СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЗА НАС

Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст (ИУЦЕО) е нова организационна структура в Софийски университет създадена през 2009г. в партньорство с 13 факултета и екип от 35 преподаватели от СУ.

Задачи на центъра

> Научно-изследователски: проучване на научноизследователския и образователен    потенциал на академичния състав на СУ, изследване на състоянието на електронното    учене в България, идентифициране на групи от образователни потребности на    професионалисти в сферата на образованието
> Образователни: магистърска програма „ИКТ в образованието” – редовно и задочно,    Докторантско училище за педагогически изследвания в областта на електронно    базираните образователни дейности

Мисия:

> обединяване на съществуващия и създаване на нов научно-изследователски и    образователен потенциал в Софийския университет за създаването, осигуряването и    изследването на качествено електронно учене в страната
> приобщаване към Европейската общност от изследователи в областта на електронното    учене посредством активно създаване на научни публикации и широко    представителство в международни програми и проекти

Организационна структура

ИУЦЕО обединява експертизата на академичния състав на СУ в редица научни области:

> педагогика (обща, специална, начална и предучилищна, андрагогика);
> информатика и информационни технологии;
> психология;
> медии и култура;
> методика на преподаването на различни учебни дисциплини;
> методология и методика на научните изследвания;

и надгражда съществуващи звена, научноизследователски дейности и учебни програми на факултети-партньори по проекта

Звена-основатели на ИУЦЕO

> Център по образователни технологии (ЦОТ)
> Факултет по математика и информатика – катедра Информационни технологии и    катедра Методика на обучението по математика и информатика
> Център за дистанционно обучение към СУ